Arkiv

Tävling

Att det är dags att fylla i kandidatenkäten!

I alla fall om du just nu läser ditt tredje år på något av arkitekturprogrammen och strax kommer att kunna inkassera din kandidatexamen (grattis, sjukt bra jobbat!).

Kandidatenkäten är en enkät som vi i UFU (Sveriges Arkitekters utskott för forskning och utbildning) har tagit fram för att kunna förhålla oss till studenternas åsikter i olika sakfrågor vilka rör utbildningen. Kandidatenkäten är kort och gott till för att utveckla och upprätthålla kvalitén på våra olika arkitekturutbildningar.

Det du bidrar med, genom att fylla i kandidatenkäten, är alltså att se till att utbildning blir så jäkla bra som det bara går. Detta är SÅKLART bra för för dig som är mitt i utbildningen, men även för kommande studenter. En bra utbildning med hög status gynnar ALLA. Fyller du i kandidatenkäten kan du dessutom vinna 1000 riksdaler.

Så du har väl inte glömt, logga in på din skolmail där det skall finnas en länk:

Fyll i Kandidatenkäten!

 

Fred och Kärlek,

// Camilla Doms
Ordinarie studentrepresentant 
i
Utbildning- och forskningsutskottet.

Annonser

Senaste tävlingsnämndsmöte var ingen långkörare, men mycket intressant hann ändå avhandlas. Samtalen tog avstamp i Sveriges Arkitekters högst aktuella tävlingsutvecklingsarbete. Det är ett projekt som startade hösten 2013, där Sveriges Arkitekters styrelse, tävlingsnämnd samt kansliets Monika Joelsson Vestlund (verksamhetsutvecklingsansvarig) och Claes Larsson (tävlingsansvarig) ingår.

Utvecklingsarbetes mål är att arkitekttävlingar ska vara ett användbart verktyg för hela branschen och ge nytta till såväl arkitekter som beställare. Fem möten med olika teman och med en brett sammansatta grupp av representanter för arkitekter, beställare och branschorganisationer genomförs nu, med ungefär en månads mellanrum. Här är en kort sammanfattning av årets möten hittills:

  • 14 januari hölls en workshop om urvalskriterier och prekvalificeringsprocesser. Tävlande arkitekter, stadsarkitekter och beställare var överens om att det är viktigt att uppnå en ökad bredd i inbjudna tävlingar samt att urvalskriterier ska vara framåtsyftande.
  • 11 februari hölls ett samtal om programskrivning. Vikten av tydlig avsikt med tävlingen, platsens förutsättningar och att programmet ska prövas på platsen var några av huvudpunkterna.
  • 19 mars hölls senaste mötet. Då diskuterades parallella uppdrag, men ingen information om hur det gick har nått mig än.

Utvecklingsprojektet är en följd av Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram samt två motioner från Stockholms Arkitektförening på förbundets stämma 2012 (”Nya riktlinjer för förbundets tävlingsorganisation” samt ”Wild card-satsning i Sverige”). En utredning och förslag till riktlinjer för fortsatt arbete med tävlingsverksamheten ska presenteras vid stämman i november i år.

En annan punkt som kom på tal vid sidan av de aktuella tävlingarna var Catherina Foreds avträde från förbundsdirektörsposten den 1 februari. Intervjuer av nya kandidater kommer påbörjas inom en relativt snar framtid och tillförordnad förbundsdirektör är Katarina O Cofaigh, som tidigare har jobbat deltid med Tävlingsservice. Detta innebär att Monica Joelsson Vestlund (verksamhetsutvecklingsansvarig) nu jobbar heltid med tävlingsverksamheten tillsammans med Claes Larsson.

I tävlingsväg är det faktiskt ovanligt få projekt i pipen just nu, men visst finns det smultron att plocka. Här kommer lite tips och information för den intresserade.

AKTUELLA TÄVLINGAR

Read More

Första mötet för året brukar vara väldigt kort och effektivt eftersom nämnden sedan går ut och äter gemensam middag på en restaurang. Så var även fallet detta januarimöte vilket, i kombination med att tävlingsaktiviteten minskade över julledigheten, resulterade i relativt skrala anteckningar i mitt block.

Eftersom detta även var sista mötet för Gösta Olsson (LAR/MSA, Exploateringskontoret, Stockholm), som har suttit många år i nämnden, först som ordinarie ledamot och sedan som adjungerad, så var den festligare inramningen vältajmad. Han kommer otvivelaktigen lämna ett tomrum efter sig.

20140115_180958

Här kommer hur som helst lite tips på vad ni kan titta närmare på i tävlingsväg för tillfället.

AKTUELLA TÄVLINGAR

Denna något otympliga rubrik är, som den engelskspråkige förmodligen redan har förstått, kopplad till en internationell arkitekturtävling för landskapsarkitektstudenter. Tävlingen är i sin tur kopplad till den 51:a IFLA World Congress som i år hålls i Buenos Aires i Argentina. Så här beskrivs tävlingsuppgiften i programmet:

“The competition challenges students to explore urban landscapes; abandoned, obsolete and degraded landscapes; landscapes hurt by aggressive anthropic actions to nature and to the culture of the territory, landscapes substituted by new proposals and originated by needs, which may not have always kept the environmental balance. They should propose new ideas sustained by “reflective thought” that will try to solve the unsustainable problems of urban landscapes in emergency; and the “action” using the most appropriate techniques to improve the management and building of a landscape of places and of new spaces of urban sustainability.”

Den tävlande väljer själv område, som rekommenderas omfatta mellan två och tio hektar (20 000 – 100 000 m2). Bidraget ska vara tävlingsarrangören tillhanda senast 5 april och prisutdelningsceremonin + utställning äger rum i Buenos Aires 5-6 juni. På hemsidan länkad i rubriken finns mer information, men av någon anledning kunde jag inte ladda ner tävlingsprogrammet där, så bifogar det här nedan.

Så har äntligen tävlingsverksamheten på allvar kommit igång igen efter sommaren! Höstens första möte var dessutom en riktig långkörare på grund av det förmöte som nämndens ledamöter (alltså utan tävlingssekreterarna) hade bokat in innan det ordinarie mötet. Syftet med detta var för nämnden att internt diskutera, definiera och granska vårt arbete och ansvar. Hur ser vi på vårt uppdrag? Vad kan förbättras/utvecklas? och så vidare. Stora frågor som ändå diskuterades på ett konkret och konstruktivt sätt.

Ett ämne som också började behandlas under förmötet var hur vi såg på de två debattartiklar rörande arkitekturtävlingar som skulle/ska publiceras i Arkitektens augusti- respektive septembernummer. I augustinumret skrev Magnus Rönn under rubriken ”Förnya tävlingskulturen!” (klicka för att läsa) och en artikel om Nobel Center-tävlingen signerad Mats T Beckman kommer i nya numret. Tävlingsnämndens svar på båda dessa är nu formulerade och ni kommer kunna läsa dem i septembers upplaga av Arkitekten.

Klart relevant bakgrund till dessa två artiklar är i Rönns fall de befintliga, branschöverrenskomna tävlingsreglerna och i Beckmans fall det gemensamma uttalande som Nobelstiftelsen och Sveriges Arkitekter gick ut med i juni (läs nedan).

Arkitekttävlingen om ett nytt Nobel Center

Sveriges Arkitekter och Nobelstiftelsen har haft en nära dialog om innehållet i tävlingsprogram och villkor för arkitekttävlingen om ett nytt Nobel Center. Sveriges Arkitekter anser att det framtagna tävlingsprogrammet i stort sett är bra.
    På två punkter har vi dock olika uppfattning vilket gör att Sveriges Arkitekter inte kan ställa sig bakom tävlingsprogrammet. Frågorna gäller dels avsikten att bryta anonymiteten i tävlingens andra skede, dels att programmet så som det nu är formulerat öppnar för att samtal förs om arkitekternas ekonomiska villkor innan en slutlig vinnare har utsetts.
    Sveriges Arkitekter anser att programmet i dessa delar avviker från de branschöverenskomna tävlingsreglerna är grundläggande i en tävling med internationell standard. Det gör att man inte kan ställa sig bakom tävlingsprogrammet i detta skede. Nobelstiftelsen anser däremot, avseende tävlingens andra steg, att öppenhet är viktigt för tävlingens slutresultat. Nobelstiftelsen vill fortsatt överväga denna fråga och gärna ta upp dialogen med Sveriges Arkitekter i ett senare skede.

Diskussionerna fortsätter alltjämt, eftersom båda parter önskar finna en lösning på meningsskiljaktigheterna. Det handlar alltså om Nobels önskningar att tävlingens andra steg ska genomföras med bruten anonymitet och att kunna inleda samtal om uppdragsvillkor med en eller flera arkitekter i slutfasen av andra steget. Inget av vilka Tävlingsnämnden, med dagens regelverk, kan ställa sig bakom.

Nog om detta. Vad händer egentligen i tävlingssverige, som kan vara intressant för en arkitektstudent? Enligt mig detta:

 

Read More

Att arkitekttävlingar blir alltmer populärt i Sverige råder det inget tvivel om. Följaktligen har också efterfrågan på Sveriges Arkitekters tävlingstjänster ökat mycket under senare år. Faktiskt till en nivå att man har varit tvungen att tack nej till att assistera vissa tävlingar på grund av tidsbrist. Då Sveriges Arkitekter vill främja arkitekttävlingar, och nämndens behandling av desamma säkerställer tydlighet och schysta villkor, är detta en olycklig konsekvens.

Stämman gav därför i november styrelsen i uppdrag att utveckla tävlingsservicen, vilket har lett till utlysandet av en ny heltidstjänst som förstärkning till Sveriges Arkitekters tävlings- och upphandlingsservice. Med tanke på att den idag omfattar ungefär en och en halv heltidstjänst kommer denna rekrytering innebära ett betydande tillskott. Sista ansökningsdagen är tredje juni och den nya projektledaren beräknas kunna vara på plats efter sommaren.

Senaste mötet handlade dock till största del om tävlingen om ett nytt Nobel Center i centrala Stockholm, närmare bestämt norra delen av Blasieholmen [mer]. Ett riktigt prestigeprojekt, men med en del frågetecken kring sig. Diskussionerna rörde tävlingsprogrammet och val av juryledamöter, samt tävlingens vara eller icke vara beroende på om finansieringen kommer gå igenom. Urvalet från ursprungliga 140 arkitektteam till tolv är hur som helst redan gjort och den listan kan du se här nedan.

Rörande tävlingar för oss studenter är det inte jättemycket nytt att rapportera, men det finns ett par som nyligen har dragit igång och jag verkligen rekommenderar er att titta närmare på. Som vanligt levererar www.arkitekt.se/tavlingar det mesta ni kan tänkas vilja veta om arkitekttävlingar.

AKTUELLA TÄVLINGAR

Villatillverkaren Willa Nordica bjuder i samarbete med tidningen Residence in alla arkitektstudenter till en idétävling om framtidens boende – BO2049. Syftet med tävlingen är att få fram bra idéer kring vårt framtida boende, där såväl sociala som estetiska och miljömässiga aspekter ska vägas samman till en helhet. Tävlingsprogrammet offentliggjordes 1 maj och sista dag för att skicka in bidrag är 31 augusti. Allt du behöver veta om tävlingen kan du läsa på www.bo2049.se.

Landskapsarkitekturseminariet Oyster hålls vartannat år och åtföljs av en tävling för alla Sveriges arkitektstudenter. Årets tävling grundar sig på Oyster 2013s tema Lost and Found och uppmuntrar till kreativa lösningar som gynnar den offentliga miljön. Det är en idétävling med syftet att med nya ögon se stadens rum och ge förslag till hur dessa kan utvecklas med det befintliga som grund. Bidrag kan lämnas in till och med 30 augusti och vinnarna presenteras på Oysterseminariet 27 september i Stockholm. Läs tävlingsprogrammet här. Read More

Mark&UnderlineAlla Sveriges arkitektstudenter inbjuds att delta i idétävlingen Mark and Underline, som utlyses i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 2013. Tävlingen grundar sig på Oysters tema Lost and Found och uppmuntrar till kreativa lösningar som gynnar den offentliga miljön. Tävlingens syfte är att med nya ögon se stadens rum och ge förslag till hur dessa kan utvecklas med det befintliga som grund. Bidrag kan lämnas in till och med den 30:e augusti och vinnarna presenteras på Oysterseminariet den 27:e september i Stockholm.

För fullständigt tävlingsprogram och mer information tryck HÄR.

Välkommen att tävla!

Kristin Träff och Linnéa Randhem,
landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna,
tävlingsarrangörer och representanter för Oyster 2013